හදිසියට විකුණන ෆෝන්, ලැප්ටොප් අපි ගන්නවා. ක්ෂණිකව අතට සල්ලි.ඉහළම සාධාරණ මිළ | දස වසරක විශ්වාසනීය සේවයවිමසන්න.Hotline, Whatsapp, Viber, Imo: 0772339229කාර්යාලය: නො.139/E1, නුවර පාර, කඩවත.(මහජන බැංකුවට යාබද ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉහළ මහල)වසරේ දින 365 පුරා උදෑසන 9.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා විවෘතයි.(සැ. යු. දෝෂ සහිත හෝ අළුත්වැඩියා කරන ලද භාණ්ඩ මිළදී ගනු නොලැබේ.)