ටයිල් හා සමාන පෙනිමක් ටයිටෙනියම් මගින් ලබා ගත හෙක .අප අයතනය මගින් සියලු අමුද්‍රව්‍ය යොදා වර්ග අඩියක් කිරීම සදහා රුපියල් 200 පමනි කිසිදු අමතරව මුදලක් අය නොකරෙ .අප අයතනය මගින් කරනු ලබන සියලු කර්ය සදහා වගකිමක් දෙනු ලෙබෙ .මෙය අතුලත හා පිට බිත්ති වලට කල හෙක …076 1086264