කෝල් විතරක් කරන්න 0774255224.ඔරිජිනල් vxප්වර් ස්ට්‍ර්රින් .ප්වර් ශටර් .ප්වර් කන්නාඩ් .රිවස් කැමරා .ඩුවෙල් ඒසී.එජෙස්ටබල් සීට් .දොර 4 .බොඩි පීලි 100% .එන්ජිම 100% .Avita balla gana kata karagamu