ඔයා දන්නවද?ගණන් වැඩි වෙන්න මොකක් හරි හේතුවකට. එහෙම ගණන් වැඩි වෙන්න හේතු 4ක් ?

1) ඔවුන් හොඳම අමුද්‍රව්‍ය යොදාගන්නවා.

2) ඔවුන් කියපු වෙලාවට දිනයක්වත් පරක්කු නොවී, ඉක්මනින් , ?ශක්තිමත්ව වැඩ නිම කරනවා

3) කරනදේ ගැන හරියටම දන්න , වසර ගණනක අත්දැකීම් තියෙන ප්‍රවීණයින්? සේවයේ යෙදෙනවා

4) ඔවුන් කරන ?️ ඉදිකිරීම් අවුරුදු 1 හමාරකින් ඉරි තලන්න නෙවෙයි. පරම්පරා ගණනකට පවතින්න ශක්තිමත්ව සිදුකරනවා.

ඉතින් බාල අමුද්‍රව්‍ය දාලා වැඩ නොදන්න අයට කියලා බිත්ති ඉරිතලන ?️ගෙයක් ලාභෙට හදාගන්නවද?

වැඩ දන්න අත්දැකීම් තියෙන අයට කියල හරියට හදාගන්නවද?

ඔයා ,දුර දකින , හරියට ගේ හදාගන්න ඕනෙ කෙනෙක්ද?

එහෙනම් දැන්ම Call කරල විස්තර දැනගන්න