අගනා බිම් කොටසක් කන්ද උඩරට රාජධානියෙන් !!!

54 Perches 

Beautiful Location 

Very Close to”Dalada Maligawa” 

View to the lake

Rs.500 Million