ගලේවෙල – මාතලේ ප්‍රධාන මාර්ගය අසල පර්චස් 40ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

පිරිසිදු ඔප්පු සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතයි.

ව්‍යාපාරකටයුතු සදහා වඩාත් සුදුසුයි.

0772619394,