මැණික් ගැරීමට සුදුසු ඉඩමක්.

නිවස සමග පර්චස් 54. අඩක් නිමකළ නිවසක්. කාමර 2 සමග.

487/C මීන්නාන ගැටහැත්ත.

ඇහැලියගොඩ, අවිස්සාවේල්ල අතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මීන්නාන, 1km (බොපැත්ත මාර්ගයේ)

ලිං, ජලය සමග විදුලිය ඇත. ගංවතුර ගැලීම, නාය යෑම් වැනි ස්වභාවික විපත් නැත.

මුලු තක්සේරුව = ලක්ෂ 60

0774267678

0762787877

0717435241