පොලොන්නරුව සිරිපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව නිවසක් සහිත  සාරවත් අක්කර භාගයක පමණ ඉඩමක් විකිනිමට ඇත.

නිරවුල් ඔප්පු

Bed Room 3

Living Room

Kitchen

නළ ජලය