වාරියපොල නගරයට 2km දුරින්  හලාවත මාර්ගයේ අඩක් නිම කල දෙමහල් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට.

කාමර 4

නාන කාමර 2

පර්චස් 16.5

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

බණ්ඩාර – 0718946017