පුත්තලම හා හලාවත නගරයන්ට අසන්නයෙන් අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇතඉඩම සම්පුර්ණයෙන්ම තැනිතලා ඉඩමක් වේඉඩමේ දැනට ස්ථිර වාගාවක් නොමැතඉඩම තැනිතලා ඉඩමක් වේසින්නක්කර ඔප්පු ඇතඉඩමේ පොල් ගස් බුරුත ගස් කජු ගස්ඇතසියලුම තොරතුරු සදහා විමසන්න0776736744 /0772047537