පිලියන්දල ගෝණමඩිත්තෙන් (සිංගර් කර්මාන්ත ශාලාව අසල) ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

කොළඹ – හොරණ ප්‍රදාන බස් මාර්ගයට 1.km  

පර්චස් 7-8 ඉඩම් කැබලි

අමතන්න

0715810738