මාතලේ – දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මඩවල උල්පත දිබුල්ගමුව හන්දියේ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සහිත හෝටල් වයාපරයකින් හා මෝටර් සයිකල් සේවා ස්ථානයකින් යුතු අක්කර 1 රූට් 1  පර්චස් 69  ඉඩමකි.

ඉඩම සමග සියලුම වියාපාර සහ ඊට අදාළ භාණ්ඩ සමග විකුණනු ලබයි 

ඕනෑම වියාපාරයක් සදහා සුදුසු ඉඩමකි.

මිල සාකච්චා කරගත හැක.

අමතන්න 0776008144 

0762332468