ඉබ්බාගමුව නගරයේ  දෙහෙල්ගමුව හන්දියට ඉතා ආසන්නයෙන් පර්චස් 64 ක ව්‍යාපාරික වටිනාකමකින් යුක්ත ඉඩමක් විකිනිඉමට ඇත.

(දෙහෙල්ගමුව පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට මුහුණලා නව FOOD CITY ශාකව අසල )

අමතන්න 0778186598