ගනේමුල්ල නගරයට ආසන්නව පොදු ක්‍රීඩාංගන අසල මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට 3KM දුරින් පිහිටා ඇති මෙම පර්චස් 12.9 ඉඩම ලක්ෂ 36.5 නලජලය හා විදුලිය ඇත