මාතලේ ගලේවෙල  අකුරම්බොඩ  පාරට මුහුනලා පල්ලෙපොල නගරයට ආසන්නයෙ ගොවිජන සේවා මධයස්තානයට ඉදිරිපිට කුඹුරු යායකින් වට වූ මනරම් පරිසරයක පිහිටි පර්චස් 12කින් යුතු ඉඩමකි.ව්‍යාපාර ස්තානයකට සුදුසුය

0778165950