ගලේවෙල දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයෙන්, ගලේවෙල දුම්කොළ සමාගම ආසන්නයේ අක්කරයක නොඅඩු ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

අමතන්න 0716338015