දන්කොටුව රෝහල ආසන්නයේ පර්චස් 33.5ක ඉඩමක් විකිණීමට  මීගමුව කුරුණෑගල බස් මාර්ගයට 150m යි දන්කොටුව රෝහලට 300mදන්කොටුව රෝහල ආසන්නයේ කාටාන වත්ත පාරේ පර්චස් 33.5 ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.බ්‍රොකර්වරුන් අනවශ්‍යයිපර්චස් 1ක් රු240000/=විමසීම්-0770898992 දැන් විකිණේ……