දඹුල්ල නගරයට නුදුරින් (GROUND එකේ ආලෝකධාරා පෙනෙන දුරින් ) ගලේවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයට 2.5km දුරින් 

සම්පුර්ණ අක්කර 8

අක්කර 3ක් කුඹුර 

අක්කර 5 ක් ගොඩ ඉඩම

වග ලිදක් සහිතව 

තේක්ක ගස් 100 ක් පමණ 

පොල් ගස් 150 ක් පමණ 

0771622382 / 0770033666