ඉබ්බාගමුව නගරෙයෙන් පර්චස් 12.5 ක බිම් කොටසක් විකිනිමට ඇත මිල ගනන් කතා කරගත හැක