මාතලේ  දඹුල්ල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා දඹුල්ල විහාරය ආසන්නයේ perches 40 ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට  T.P. 0774544518,  0766900199.