කොලඹ 13 බෝධිරාජ මාවතේ ගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 2 කට අසන්න ඉඩමක් විකිනිමට ඇත.

අමතන්න 0761049754

770466167