මාතර නගරයේ නාවිමන පාරට මුහුණලා දුම්‍රිය ගුවන් පාලමට ආසන්නව පර්.15.7ක අගනා ඉඩමක් වාහාම විකිණීමට. ප්‍රදාන බස් නැවතුමට, වෙහෙරහේන පන්සලට හා රුහුණු සරසවියට 2km දුරින්

15.7P land in Navimana Road Matara for immediate sale close to railway air bridge within municipal councial area.2Km to central bus stand, Ruhuna University and Weherahena temple.

Call 0714048265 / 0777951959