වත්තේගම  ප්‍රදේශයේ නිවසක් සහිත පර්චස්  350ක සාරවත් ඉඩමක් වහාම විකිනීමට

නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු

Room -6

Bathroom-2

 

 

විමසීම් 0765434389