ගෙදර කුබුර සහ ගොඩ ඉඩම 

අක්කර භාගයයි

අබ කෙසෙල් පුවක් ගස් සපිරි සරු සාර ඉඩමකි

ගබඩා කාමරයක් සහ කුකුල් කොටුවක් සහිතයි.