මාතලේ නගරයට ආසන්නයේ රාජකීය විද්‍යාලයට (Royal College) යාබදව නිවසක් හා වියපරික ගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්චස් 17 ක ඉඩමක් වහා විකිනීමට ඇත 

අමතන්න 

0662053617 

0717089322 

කාමර 6 

නාන කාමර හා ගබඩා කාමරයකින් යුක්තය 

නල ජලය