කුරුණෑගල කුලියාපිටිය මාර්ගයේ කිතලව හන්දියේ සිට 1 1/2km ඇතුලත පිහිටි කාමර 3කින් යුතු නිවසක් ව්කිණීමට ඇත.

 

විමසන්න – 0789609591