මාතලේ කොහොලංවල,දඹුල්ල මාතලේ ප්‍රධාන මර්ගයට මීටර් 100ක් පමණ දුරින් පර්චස් 30ක් සහ අඩක් සාදන ලද නිවසක් විකිනීමට ඇත. රු 3300000/- .

ඉන් පර්චස් 15ක් සහ නිවස වූවද ගත හැක.එය රු 23000000/-.විදුලිය සහ ජල පහසුකම් ඇත.

අමතන්න – 0712983309