බලපිටියේ නිස්කලංක පෙදෙසක කාමර 2 කින් යුත් නිවසක් සහිත පර්චස් 45ක ඉඩමක් විකිනීමට.

අමතන්න – 0772700705