පිළියන්දල පොල්ගස්ඕවිට නගරයට නුදුරින් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට.

කාමර 3

නාන කාමර 1

පර්චස් 14

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

මුනවීර – 0776609148/077 615 2149