මීගොඩ උඩගවත්ත පාරෙ ජනතා මාවතේ ඉදිවෙමින් පවතින නිවසක් විකිනීමට ඇත.

පර් 6

ලක්ෂ 35

077 410 74 48