ඇලහැර කෝට්ටපිටියෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

පර්චස් 80

ජල සහ විදුලි පහසුකම් ඇත 

ලක්ෂ 17 

අමතන්න