ගම්පහ උඩුගම්පල වීදියවත්ත දොලගත පාරට මීටර් 50 දුරින් පර්චස් 18.50 ඉඩම සහිත නිවස විදුලිය ජලය (නලජලය හා ළිං ජලය) තිබෙන වහාම විකිණේ ලක්ෂ 42 විමසීම්