මීගොඩ උඩගවත්ත පාරෙ ජනතා මාවත නිවසක් විකිනීමට ඇත 

පර් 9

ලක්ෂ 85

අංග සම්පූර්ණ නිවස

077 410 74 48