ගනේමුල්ල කදාන පාරේ ප්‍රධාන මාර්ගය අසල උඩුමහලේ සියලු පහසුකම් සහිත කුඩා නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.