බණ්ඩාරවෙල නගරයේ සිට 2km දුරින් ඉතා රමණිය  සාරවත් පෙදෙසක නිවසක්   භාණ්ඩ සමග වහාම කුලියට දීමට.

House &  Equipment, Beautiful fertile area, 2km away from the Bandarawela city

Size – 64 perches

BED ROOM-5

ATTACHED BATHROOM FOR ALL ROOMS

STORE ROOM – 1

DINNING ROOM – 1

KITCHEN – 1

WEL WATER & TAP WATER LINE AVAILABLE