බණ්ඩාරවෙල නගරයේ සිට 2km දුරින් ඉතා රමණිය  සාරවත් පෙදෙසක දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය වඩාත් යොමුවූ ස්ථානයක පිහිටි  Green Acres Hotel ආයතනය  හෝටලයේ  භාණ්ඩ සමග වහාම විකිනීමට

Green Acres Hotel for sale with Hotel Equipment, Beautiful fertile area, 2km away from the Bandarawela city

Size – 64 perches

BED ROOM-5

ATTACHED BATHROOM FOR ALL ROOMS

STORE ROOM – 1

DINNING ROOM – 1

KITCHEN – 1

WEL WATER & TAP WATER LINE AVAILABLE