කතා කරන්න.(0770040384)අනර්ග තත්වයේ ඇත .නිවසේ පාවිච්චි කරන ලද වාහනය මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනින් විකිනේ .දුර දාවනයට ඉතා සුදුසු තත්වයේ ඇත Engine 100% Body100% Running 100% Paint 100% Ac/power/power shuter Full option Usb setRivers camera Security sestem ඉතා ඉක්මනින් විකිනේ(Rs 925000.00)