ඔබට අවශ්‍ය සියලුම් ලී බඩු වර්ග සදා ගැනිමට අමතන්න ඔබට අපගේ විස්තර අවශ්‍ය නම් (hasitha n ureka ) facebook එකට inbox message කරන්න, බේඩ්‍ රුම්සේට් , දොර ජනේල් උලුවහු, පැන්ට්‍රි කාබඩ් , අත්වැල් , පඩිපේල් කුබුක් කිරිම , බණ අසනය හා මල් අසනය , ඇදන් , අල්මාරි , කන්නාඩිමේස , කැටයම් වර්ග , පරන නිවස අලුත් වැඩියාව , පරන බඩු පොලිශ් කිරිම , සියලුම දේ කරනු ලැබේ