$34,000 0785257903මෙම වට්ටම 2020/06/20 දින තෙක් පමනයිcolombo වලින් පිට delivery ගාස්තු අැතුලත් වේමෙය තේක්ක ලියෙන් සාදා අැතඅැනවුම් කිරිමට 0785257903 අංකයට whatsapp,imo පනිවිඩයක්  එවන්න