හොඳ තත්ත්වයේ පවති මිල ගණන් තීරණය කරගැනීමට පුළුවන්.   071 9027194