* කුරුණෑගල  වාරියපොල  ප්‍රධාන  මාර්ගයට මුහුණලා තිත්තවැල්ල මංසන්ධියේ  CELTEX SERVICE STATION  ඉදිරිපිට නිවසක් සහ කඩකමරයක් සහිත පර්චස් 21 අගනා  ඉඩමකි

 * සියලු නගරික පහසුකම්  සහිතයි 

* වියාපරයකට  වඩාත් සුදුසුයි 

0777779008