ඉබ්බාගමුව අවට Dialog Tv සැටලයිට් ඇන්ටනා සවිකිරීම සදහා අපව සම්බන්ධකර ගන්න,

සතියේ දිනවල සවස 6 සිට  රාත්‍රී 10 දක්වා සහ  සති අන්තයේදී පෙරවරු 6 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා අපගේ සේවාව ලබාගත හැක.

077 677 5060

077 686 9292