ගලේවෙල හා දබුල්ල අවට Dialog Tv සැටලයිට් ඇන්ටනා සවිකිරීම සදහා අපව සම්බන්ධකර ගන්න,