100% සුපිරිම ධාවන තත්වයේ පවති. නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2014. රතු කළු වර්ණයෙන් යුත්තයි. අවම ධාවනය (34000km) ඔරිජීනල් මීටර්, ප්ලේන්ට්,එන්ජීම. දිගුකල් පවිංචියට කදිමයි. මුදල් හදිසියක් සදහා ඉක්මනින් විකිනේ, ටයර් 90% හොද තත්වයේ පවති. බැටරි අළුත්. ගැණුම් කරුවන් පමණක් අමතන්න…0719606963

100% in excellent running condition. Year of manufacture 2014. Red is black. Minimum Running (34000km) Original Meter, Plant, Engine. Great for a long run. Sell ​​fast for cash, tires are in 90% good condition. Battery renewed. Call only buyers …0719606963