කිසිම අවුලක් නෑඔරිජිනල් charger hand freeහීරීලාවත් නෑBattery health 100%