සුසුකි මරුටි 800නිශ්පාදිත වර්ෂය -200575600kmsනිවසේ පාවිච්චිය100% අනතුරු රහිතයිඇලෝවීල්අලුත් ටයර්අලුත් බැටරිDoor viserA/C හොදටම තියනවාලියකියවිලි සියල්ල සම්පූර්ණයිහොදම වාහනයක් සොයන්නෙකුටබ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයි
Direct විමසන්න 071-2296574

077-1779839