වාස්තු විද්‍යානුකූල නිවාස හා ගොඩනැගිලි සැලසුම්, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු, සියලුම අලුත්වැඩියාවන් සහ වෙනස්කම් ඉතා විශ්වාසයෙන් යුතුව සිදු කරවා ගැනීමට දැන් ඔබට අනගි අවස්ථාවක්…අපගේ සේවාවන් …. නිවාස, ගොඩනැගිලි සැලසුම් ඇඳීම. (2D හා 3D) නිවාස, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්, අලුත්වැඩියාව හා වෙනස්කම් කිරීම. (අමුද්‍රව්‍ය සහිතව හෝ අමුද්‍රව්‍ය රහිතව) බැංකු ණය සඳහා ඇස්තමේන්තු හා අනෙකුත් උපකාරක සේවා. A0 ප්‍රමාණයේ සිට A4 ප්‍රමාණය දක්වා සැලසුම් මුද්‍රණය කිරීම.වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.මලී හෝම්ස් ඩිසයිනර්ස්, දඹුල්ල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.077 8 67 67 82 / 071 75 74 196