පැලවත්ත ,අකුරේගොඩ තලංගම වැවට ආසන්නයෙන් දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

තලංගම වැවට මීටර් 200 ක් දුරින් නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටි දෙමහල් නිවස.

පර්චස් 11 .8

අඩිවේගී මාර්ගයට හා සියලු පහසුකම් වලට සමීපව පිහිටි මෙම නිවස

නිරවුල් ඔප්පු සමගින් ,

පිවිසීමේ මාර්ග කාපට් කර ඇත

මිල 24,500,000 (negotiable)

අමතන්න වැඩි විස්තර සදහා – තිලාන් 075 9974490