පැරණි පිත්තල ඉස්තිරික්කය විකිනීමට.කුරියර් සේවාව මගින් ඔබගේ නිවසටම සුරක්ෂිතව ගෙන්වා ගත හැක.වැඩි විස්තර සදහා පහත සදහන් අංකය අමතන්න.දු. ක :0772052191