?පරණ මී පැණි ?( වසර පහකට වඩාපැරණි)1kg – Rs.4500.00500gm – Rs.2500.00

?අලුත් මී පැණි?1kg – Rs. 2500.00500gm -Rs.1500.00

?මීපැණි ??සුදුළූණු මිශ්‍රණය

පුරා මාසයක් සඳහා…500gm -Rs.1300.00 පමණි.

ඇණවුම් දැන් භාරගනු ලැබේ. Inbox me.

#Name#Address#Contact Number?ලංකාව පුරා බෙදා හැරීමේ පහසුකම් ඇත.

BookNow:- http://tiny.cc/ezm5pz

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න?0778190281 RHS Bee Honey