නිකවැරටිය නගරයේ සිට 8Km දුරින් අක්කර 3ක වටිනා පොල් ඉඩම විකිණීමට ඇත. 

*නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි (ජයභූමි )* කුරුණෑගල පුත්තලම් පාරට 7km* අක්කර 03ක*

අක්කරය 1200000/=* මිලගනන් සකච්චාකරගත හැක

විමසීම් 0764182800